PRIVACYBELEID EN BEWERKING VAN GEGEVENS

De Aanbieder hecht grote waarde aan de privacy van zijn gebruikers. Daarom hebben wij een afzonderlijk privacybeleid vastgesteld, dat een integraal onderdeel is van de Algemene en Specifieke Voorwaarden en de Spel Voorwaarden van de Aanbieder. U erkent dat de Aanbieder in verband met de Diensten "persoonlijke informatie", "financiƫle informatie" of "demografische en gebruiksinformatie" ("de Informatie") kan verzamelen en bewerken. Wij kunnen de Informatie doorgeven aan uw mobiele netwerk aanbieder en/of gateway diensten aanbieder ten behoeve van het innen van de door u verschuldigde vergoedingen en die door de Aanbieder verzamelde Informatie kan worden opgeslagen en bewerkt in het land waar de Aanbieder of zijn vertegenwoordigers beschikken over bepaalde voorzieningen. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met een dergelijke overdracht van Informatie buiten uw land. Door gebruik te maken van de Diensten van de Aanbieder stemt u in met dit privacybeleid, het copyrightbeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Indien u hiermee niet kunt instemmen, dient u geen gebruik te maken van onze Diensten. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid, het copyrightbeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, uitbreiden of beperken. Tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt bepaald, zijn de Algemene en Specifieke Voorwaarden, het copyrightbeleid en het privacybeleid van toepassing op alle bestaande en nieuwe applicaties, waarmee de huidige Diensten worden uitgebreid of verbeterd. Het is daarom raadzaam om deze bladzijden regelmatig te lezen.

Copyright beleid

De Aanbieder ("wij", "ons") respecteert de intellectuele en industriƫle eigendomsrechten ("de IE rechten"), waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, van derden en wij verwachten van de gebruikers van onze Service, zoals deze nader is omschreven in de Algemene en Specifieke Voorwaarden, dat zij hetzelfde doen. In voorkomende gevallen mogen wij gebruikers van de Service uitsluiten indien zij naar ons oordeel inbreuk maken op de IE rechten, zoals deze nader zijn omschreven in de Algemene Voorwaarden . Wij behouden ons het recht voor om dit copyrightbeleid, het privacybeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, uitbreiden of beperken. Aangezien alle wijzigingen op deze pagina's zullen worden doorgevoerd, raden wij u aan deze pagina's regelmatig door te lezen. Uw voortdurend gebruik van de Service en het gebruik van de eventuele uitbreidingen en verbeteringen hiervan houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Service. Als u van mening bent dat zonder uw voorafgaande toestemming uw uitingen verveelvoudigd en/of anderszins openbaar zijn gemaakt via de Service, op deze website of via de wapsite ("de Sites") op een zodanige wijze dat dit inbreuk maakt of heeft gemaakt op uw IE rechten of dat deze rechten op een andere wijze zijn geschonden, verzoeken wij u onze Copyright Agent, waarvan de gegevens zijn opgenomen in de Specifieke Voorwaarden, op de hoogte te brengen van de (vermeende) inbreuk, waarbij de volgende informatie dient te worden vermeld: een specifieke beschrijving en de vindplaats(en) van de uitingen; uw naam, adres, mobiele telefoonnumer en e-mail adres; een verklaring waaruit blijkt dat u en/of uw gemachtigde geen toestemming hebben gegeven voor de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de uitingen, dan wel dat de uitingen op basis van enige wettelijke bepaling zijn geoorloofd; een verklaring waaruit onomstotelijk blijkt dat de door u aan ons verstrekte informatie volledig en waarheidsgetrouw is en waaruit blijkt dat u de rechtmatige eigenaar bent van de IE rechten die rusten op de uitingen. De Copyright Agent van Provider kan per e-mail worden bereikt. Het adres vindt u op de Sites en via de Service. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het nummer zoals dit is vermeld in de Specifieke Voorwaarden. Zodra uw melding bij ons is binnengekomen behouden wij ons het recht voor de uitingen te blokkeren of van de Sites te verwijderen. Indien naar ons oordeel inderdaad sprake kan zijn van op uw IE rechten inbreukmakende uitingen zullen wij tot blokkering of verwijdering overgaan en zullen wij ons best doen om de identiteit van de inbreukmakende partij te achterhalen. Tevens zullen wij deze partij op de hoogte brengen van de door haar gepleegde inbreuk en van het feit dat haar inbreukmakende uitingen van de Sites zijn verwijderd. De partij van wie de inbreukmakende uitingen zijn geblokkeerd of verwijderd op basis van dit copyrightbeleid heeft het recht om verweer te voeren. Zij dient hiertoe de navolgende informatie te verstrekken aan onze Copyright Agent: een specifieke en volledige beschrijving van de uitingen die zijn geblokkeerd of verwijderd en de vindplaatsen van deze uitingen voordat deze waren geblokkeerd of verwijderd, inclusief de URL; een verklaring waaruit onomstotelijk blijkt dat de uitingen zijn geblokkeerd of verwijderd ten gevolge van aantoonbare fouten of dwaling of waaruit blijkt dat de geblokkeerde of verwijderde uitingen ten onrechte zijn aangewezen als te blokkeren of te verwijderen uitingen; naam, adres, mobiele telefoonnumer en e-mail adres van deze partij en een verklaring waarin wordt aangegeven dat deze partij akkoord gaat met de eventuele beslechting van het geschil door de in de Algemene Voorwaarden genoemde bevoegde rechter. Zodra het verweer bij ons is binnengekomen zullen wij dit aan u doorzenden en zullen wij de naar ons oordeel meest gerede partij in het gelijk stellen. In het geval dat u gelijk heeft gekregen, zullen wij ons best doen de inbreukmakende uitingen via de Service en van de Sites geweerd te houden. In het geval dat de partij die verweer heeft gevoerd in het gelijk wordt gesteld, zullen de door u ten onrechte als inbreukmakend gekwalificeerde uitingen niet langer meer via de Service en van de Sites worden geweerd c.q. binnen vijf werkdagen weer via de Service en op de Sites worden geplaatst, tenzij wij binnen deze termijn van u het bericht hebben ontvangen dat u het geschil heeft aangebracht voor de in de Algemene Voorwaarden genoemde bevoegde rechter. U dient een bewijs van aanbrenging voor de rechter aan ons te zenden.